PL UK RU DE HU
logo
20 lat doświadczenia
Információ Gazdasági
Infovonal
Keresnek termék / szolgáltatás
- KEREKES RAKLAPOKAT VáSáROLOK
- KERESEM PVC-ABLAKOK SZáLLíTÓJáT VISZONTELADáS CéLJáBÓL
- FEHéR CUKROT FOGOK VENNI
- TRAPéZLEMEZEKET AKAROK VáSáROLNI
- DIVATáRU SZáLLíTÓT KERESEK
- HúS MűANYAG DOBOZáNAK SZáLLíTÓJáT KERESEK
- GYEREKRUHáZAT SZáLLíTÓIT KERESEK
- BőRöKET FOGOK VáSáROLNI
- IPARI éPíTéSű KERíTéSEK SZáLLíTÓJáT KERESEM
- VESZEK áTTöRT REKESZEKET
- ÚJ RAKLAPOKAT FOGOK VáSáROLNI
- IPARI KöRTéT AKAROK VáSáROLNI
- PETREZSELYMET FOGOK VáSáROLNI
- LEMEZSZáLLíTÓKAT KERESEK
- VáLLALJUK AZ éPíTőANYAG-GYáRTÓ LITVáNIAI KéPVISELETéT
- EGYEDI KOVáCSMűHELY GYáRTÓT KERESEK
- ÉDESSéG SZáLLíTÓT KERESEK
- MEGRENDELOM ACéLSZűRő GYáRTáSáT
- GYEREK LáBBELI BESZáLLíTÓKAT KERESEK
- FáBÓL KéSZüLT LéPCSőS KORLáTOK SZáLLíTÓIT KERESEK
- LAKáSBúTOROKAT KERESNéK
- ALUMíNIUM TéLI KERTEK GYáRTÓJáT KERESEK
- PROFILOKAT FOGOK VáSáROLNI
- KEDVES GYERMEKRUHáZAT SZáLLíTÓT KERESEK
- FEKETE éS ROZSDAMENTES ACéLLEMEKET FOGOK VáSáROLNI
- VáLLALJUK A MEZőGAZDASáGI GéPEK GYáRTÓJáNAK KéPVISELETéT LITVáNIáBAN
- ELEMEKET VáSáROLOK RAKLAPOK GYáRTáSáHOZ
- IRODAI BERENDEZéSEK áLLANDÓ BESZáLLíTÓJáT KERESJüK
- FENYő FűRéSZáRUT VáSáROLNéK
- TöLGY RöNKöT VáSáROLNéK
- KERESüNK HáZTARTáSI VEGYSZEREK BESZáLLíTÓIT
- IRODAI, ISKOLAI éS ÓVODAI KONTéNEREK GYáRTÓJáT KERESEM
- FAGYASZTOTT ZöLDSéGEKET FOGOK VáSáROLNI
- ÁGYTAKARÓ SZáLLíTÓT KERESEK
- NEDVES KUTYA- éS MACSKAELEDEL SZáLLíTÓT KERESEK
- IPARI CSARNOKOK GYáRTÓJáT KERESEM
- PELLET áLLANDÓ BESZáLLíTÓT KERESEK
- BELSő éS KüLSő VAKOLATOK BESZáLLíTÓJáT KERESEM
- PVC AJTÓK éS ABLAKOK SZáLLíTÓIT KERESEK
- NAGY MéRETű NőI LáBBELI BESZáLLíTÓKAT KERESüNK
- HáZTARTáSI GéPEK SZáLLíTÓIT KERESüNK VISSZATéRéS UTáN, STB.
- GYEREK LáBBELI BESZáLLíTÓKAT KERESüNK
- TISZTíTOTT GYOMROT VáSáROLUNK
- OKOSTELEFON-BESZáLLíTÓKAT KERESüNK
- ACéLSZERKEZETEK GYáRTÓJáT KERESEK
- HűTöTT éS FAGYASZTOTT SERTéS ELEMEKET FOGOK VáSáROLNI
- GYüMöLCSLEVEKET FOGOK VáSáROLNI
- ELEGáNS NőI RUHáZAT SZáLLíTÓIT KERESEK
- AKVáRIUM TERMéKEK SZáLLíTÓJáT KERESEK
- CSEMPE éS EGYéB TETőFEDő ANYAGOK SZáLLíTÓIT KERESEK
- ÜVEGGYERTYáK GYáRTÓT KERESEK
- KERES PÓRáZ éS POFA KUTYáK SZáMáRA
- BIZTONSáGI AJTÓ BESZáLLíTÓJáT KERESEK
- FA BRIKETT áLLANDÓ BESZáLLíTÓT KERESEK
- ALUMíNIUM AJTÓK éS ABLAKOK SZáLLíTÓIT KERESEK
Chcesz kupić towar?
Napisz co potrzebujesz
Wyślemny Twoje zapytania
do odpowiednich firm
Za darmo otrzymasz oferty

Webhely szabályzat

Regulamin
§1
1. Serwis www.cyberbiznes.pl prowadzony jest przez Bank Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Dereszowa 17a, REGON: 971241803 , NIP: 9730643809, zwany dalej BIG.
2. Serwis www.cyberbiznes.pl adresowany jest do osób pełnoletnich.
3. Celem serwisu jest promocja przedsiębiorstw.
4. BIG nie jest stroną umów zawieranych przez zarejestrowanych Użytkowników, nie działa na rzecz żadnej ze stron i nie ponosi odpowiedzialności za działania którejkolwiek ze stron umowy.
5. Serwis jest adresowany wyłącznie do użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, które zamierzają umieścić ogłoszenie o zakupu produktów lub usług lub też sprzedaży własnych produktów i usług.
§2
1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu Cywilnego. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej serwisu.
2. Regulamin musi zostać zaakceptowany podczas rejestracji w serwisie.
§3
Serwis www.cyberbiznes.pl działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
do dnia 25 maja 2018:
- art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych. celów realizowanych przez administratorów danych, albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Od dnia 25 maja 2018:
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
§4
1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
2. Rejestracji może dokonać wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przy czym rejestracja podmiotu musi być związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Użytkownik zarejestrowany może aktywować w swoim koncie usługi płatne, konieczne do tego jest zawarcie pisemnej umowy.
4. Dokonanie rejestracji oraz aktywacji konta jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
5. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie.
6. Dokonując rejestracji i Aktywacji Konta Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane, zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
7. Po pozytywnym zakończeniu rejestracji Użytkownikowi zostaje utworzone Konto użytkownika, do którego dostęp jest możliwy po uprzednim zalogowaniu w serwisie przy użyciu hasła i loginu.
8. Zarejestrowane konto umożliwia dodawania ogłoszeń kupna towarów lub zlecenia usług.
9. Zarejestrowane konto nie umożliwia dodawania ogłoszeń o sprzedaży własnych produktów i usług.
§5
Użytkownicy zarejestrowani, posiadający podpisaną umowę z BIG uprawnieni są również do zamieszczania ofert sprzedaży własnych produktów i usług.
§6
Użytkownik może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez BIG.
§7
1. Dostęp do ogłoszeń o sprzedaży produktów i usług, zamieszonych w serwisie jest ogólnodostępny i bezpłatny.
2. Serwis nie jest platformą, na której, bądź za pośrednictwem której dochodzi do zawierania umów pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami.
3. Wszystkie zgody umieszczane w formularzach kontaktowych są wymagalne do świadczenia usług.
§8
1. BIG może w każdej chwili, również bez uprzedniego poinformowania Użytkownika i bez podania przyczyny usunąć każde umieszczone w serwisie przez Użytkownika ogłoszenie o jeśli narusza ono prawo lub prawa osób trzecich.
2. Użytkownika oświadcza, że posiada prawa do użycia wszelkich materiałów zawartych we własnych ogłoszeniach szczególnie znaków graficznych, fotografii i rysunków i na nim spoczywa odpowiedzialność za ewentualne niewłaściwe ich użycie.
§9
1. BIG nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe utrudnienia w korzystaniu przez Użytkowników z serwisu, jeżeli wynikają one z przyczyn od niego niezależnych.
2. BIG zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania dostępu do Serwisu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych oraz do modyfikacji zakresu świadczonych usług.
3. Podmiot ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie przez siebie wszelkich danych w serwisie.
4. BIG nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikłe z zamieszczenia przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub nieaktualnych.
§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „rodo”) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Bank Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c. w Zielonej Górze ul. Dereszowa 17a
2) E-mail osoby odpowiedzialnej za dane osobowe iod@cyberbiznes.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi prowadzenia Konta na portalu usługa promowania firm na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie. informacji handlowych Pani/Pana dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rodo.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą klienci portali Banku Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c. oraz w razie wyrażenia zgody podmioty świadczące usługi marketingowe w imieniu portalu Cyberbiznes.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy tj. korzystania z platformy internetowej (okres posiadania Konta) oraz po zakończeniu umowy w zakresie niezbędnym. dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy. W przypadku wyrażenia zgody otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, dane przetwarzane. będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.
6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem utworzenia Konta na portalu cyberbiznes.pl . Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne ale niezbędne do założenia Konta.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach otrzymywania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne, a niewyrażenie na nie zgody nie ma żadnych negatywnych konsekwencji.
§11
1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający. Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług portalu Cyberbiznes.pl lub oświadczenie o korzystaniu z portalu Cyberbiznes.pl na zasadach dotychczasowych.
2. Administrator Serwisu portalu Cyberbiznes.pl publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach internetowych portalu Cyberbiznes.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie. udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
§12
Wszelkie doręczenia odbywają się za pomocą poczty elektronicznej i są skuteczne w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli nastąpiły na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
§13
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego – Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących ustaw.
§15
Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby BIG, na podstawie przepisów prawa polskiego.
§16
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2018.